وجه تسمیه آسترکی

 

*وجه تسمیه آسترکی*

 

تحقیق:علی بهرامی صفروندآسترکی

 

طایفه آسترکی یکی ازطوایف باب دورکی شاخه هفت لنگ ایل بختیاری می باشد که قدمتش به هزاران سال قبل برمیگردد،البته شهرت این طایفه باوجود حکومتگرانش دردوره صفوی (امیرتاجمیرآسترکی ومیرجهانگیرخان آسترکی وفرزندانشان)دوچندان شد.ودلیل این نام(آسترکی) ارقرارذیل میباشد:

درسنگ نوشته یافت شده ازعقیلی نزدیک شوشتر که دکتر گیرشمن آنراترجمه کرده ازقول *آنتاشکال* که یکی ازپادشاهان ایلام بودچنین مینویسد: *من آنتاشکال فرمانروای سرزمین آنزان آنشان وکوههای بختیاری هستم*اگرچنین باشد پس بایدنسل بختیاریهاازپادشاهان ایلام بوده ، طی تحقیقات به عمل آمده نشان میدهدکه کهن ترین طایفه ای که دربختیاری میتوان روی آن پافشرد *آسترکی*است

 

 

 وقدمت آسترکی به دوران *آشتروک ناهونته*میرسدواین طایفه خودراازاعقاب واسلاف این پادشاه ایلامی میدانندوشوند این ادعاراقرابت واژه *آستروک*و *آشتروک*خوانده اند.

اما  کلمه آشتروک به معنی آستاره وستاره میباشدو *ناهونته*معنی خورشیدمی دهد

ناهونته دراصل همان *آناهیتا*، *ناهید*میباشد.

بااین وصف *آشتروک ناهونته*= *ستاره خورشید*

 

همچنین کلمه *آسترک*یا *آستراک*همان ستاره میباشدکه با *ی*آخرپسوندنسبت به آن داده اند.

جالبتراینکه نام *بختیاری*که بابه حکومت رسیدن تاجمیرخان آسترکی به لربزرگ اطلاق شده است،شهرت جدیدوتازه ای نبوده واززمان حکومت سلسله *شوتروکی*های ایلام به این منطقه وکوههااطلاق میشد،احتمالاشهرت طایفه سلسله *شوتروکی*هانیزبوده است.

همچنین در اتحادیه پادشاهی *ماد*که شامل شش طایفه یا قوم بودند،نام *آستروخات*هابه چشم میخوردکه بانام طایفه آسترکی بی ربط نیست.

 

نوشته شده توسط:علی بهرامی صفروندآسترکی

مشاوره تلفنی تحصیلی میهن مشاور

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها